Zásady zpracování osobních údajů

25. 5. 2018
0
6 min.

Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Vitalij Petráš IČ: 02137011 se sídlem Domkařská 617, 735 41 Petřvald, Česká republika (dále jen: „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou:

Adresa: Vitalij Petráš, IČ: 02137011 se sídlem Domkařská 617, 735 41 Petřvald, Česká republika
Internetové stránky: www.html-factory.cz (dále jen: „internetové stránky”)
E-mail: info@html-factory.cz
Telefon: +420 733 317 991

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě odeslání dat z online formuláře.
Správce zpracovává vaše identifikační a kontaktní údaje.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení vašeho dotazu nebo objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit, zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu). Po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Příjemci osobních údajů jsou osoby zajišťující služby provozování internetových stránek, další služby v souvislosti s provozováním internetových stránek a zajišťující marketingové nebo účetní služby.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte:

• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
• právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
• právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno vaší právo na ochranu osobních údajů.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména jsou tyto data chráněny bezpečnostním protokolem HTTPS, logy, data jsou přístupné pouze pod důkladně sofistikovaný heslem. Data v listinné podobě jsou umístěné v uzamykatelném prostoru.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Kódy třetích stran

Používáním internetových stránek může docházet k ukládání vašich osobních údajů námi nebo třetími stranami, mezi které patří:

  • Google, Inc. (webová analytika a on-line marketing);
  • Facebook, Inc. (on-line marketing);
  • Seznam.cz, a.s. (on-line marketing);
  • The Rocket Science Group (MailChimp – nástroj pro e-mailing);

Omezení odpovědnosti správce

Některé z informací publikovaných na internetových stránkách přebírá správce z jiných zdrojů, které pokládá za důvěryhodné. Správce však v žádném případě neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost takto převzatých informací. Správce nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním internetových stránek. Správce také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím uvedených internetových stránek. Správce dále nenese žádnou odpovědnost za obsah internetových stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím jím provozovaných internetových stránek.

Závěrečná ustanovení

Odesláním dotazu nebo objednávky z online formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím online formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň vám zašle novou verzi těchto podmínek na vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Zásady ochrany osobních údajů internetových stránek www.html-factory.cz jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.