Všeobecné obchodní podmínky poskytování kodérských služeb „HTML FACTORY“.

Platné a účinné od 1. ledna 2015
verze 1.1

 1. Úvodní ustanovení

  1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) fyzické osoby Vitalij Petráš se sídlem Václava Košaře 104/18, 700 30, Ostrava - Dubina, identifikační číslo: 02137011, (dále jen „Prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím.
  2. Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která přijala nabídku Prodávajícího a uzavřela s Prodávajícím smlouvu v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále je „Kupující“).
  3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
  4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
  5. Prodávající nabízí služby v oblasti informačních technologií, přičemž se zejména zaměřuje na tvorbu webových prezentací, redakčních systému a webových aplikací a poskytování souvisejících služeb.
  6. Kupujícímu budou veškeré podklady doručovány na elektronickou adresu (email) Kupujícího.
 2. Specifikace smlouvy

  1. Kupující prostřednictvím webových stránek dostupných na doméně http://www.html-factory.cz/ zašle Prodávajícímu poptávku služeb (dále jen „Poptávka“). Prodávající na základě Poptávky Kupujícího vypracuje a zašle v elektronické podobě e-mailem Kupujícímu nabídku obsahující specifikaci díla (dále jen „Nabídka“), které by mělo být na základě smlouvy Prodávajícím vytvořeno (dále jen „Dílo“). Kupující přijme Nabídku podepsáním smlouvy, která je součástí Nabídky a která je pro její přijetí speciálně určena a přijetím Nabídky je mezi Kupujícím a prodávajícím uzavřena smlouva o vytvoření Díla (dále jen „Smlouva“). Součástí Smlouvy jsou tyto Všeobecné obchodní podmínky.
  2. Pro uzavření Smlouvy je nutné přijetí Nabídky bez jakýkoliv výhrad a připomínek. Přijetí smlouvy s výhradami nebo připomínkami bude brána jako další návrh na uzavření Smlouvy.
 3. Předmět smlouvy

  1. Předmětem Smlouvy je závazek Prodávajícího specifikovaný v Nabídce, a to vše za podmínek dle Nabídky, Smlouvy a těchto Všeobecných obchodních podmínek.
  2. Předmětem smlouvy je dále závazek Kupujícího uhradit cenu Díla ve výši a za podmínek uvedených ve Smlouvě, Nabídce a těchto Všeobecných obchodních podmínkách, a dodržovat povinnosti a pravidla uvedená ve Smlouvě, Nabídce popř. těchto Všeobecných obchodních podmínkách.
 4. Plnění smlouvy

  1. Prodávající po zhodnocení navrhnuté Nabídky Kupujícím do 24 hodin od přijetí Nabídky informuje Kupujícího o odhadovaném termínu odevzdání Díla. Tímto odhadovaným termínem je Prodávající povinen se řídit. Odevzdání Díla po uplynutí termínu je Kupující oprávněn od Smlouvy odstoupit.
  2. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením přijetí Nabídky (akceptací), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího. Dále je pro úplný smluvní vztah nutné podepsání smlouvy.
  3. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
  4. Po zpracování Nabídky má Kupující 14 pracovních dnů na odzkoušení vyhotoveného Díla a během této lhůty má nárok na vyjádření se k vadám (dále jen „Zkušební lhůta“). Prodávající je povinen se k těmto námitkám vyjádřit do 24 hodin (dále jen „Reklamace“). V případě, že námitky k Dílu budou opodstatněné, je Prodávající povinen vady Díla v rámci námitek bezprodleně odstranit a to nejpozději do 5 pracovních dnů.
  5. Reklamace je omezená na 3 (slovy tři) kola připomínek ze strany Kupujícího. Kupující se zavazuje své připomínky seskupovat do většího množství dotazů/námětů/reklamací/vad, ke kterým se následně vyjádří Prodávající. V případě, že během „Zkušební lhůty“ Poptávající vyčerpá 3 kola reklamací, není Prodávající povinen se touto Reklamací zabývat.
  6. Pokud bude předmětem Reklamace vada, která bude způsobena Kupujícím nebo bude uplatněna po uplynutí doby 14 pracovních dnů, není Prodávající povinen se touto Reklamací zabývat.
  7. Kupující je povinen do doby skončení Zkušební lhůty se písemně vyjádřit Prodávajícímu, zdali Nabídku převzal, nebo převzal s výhradami, přičemž Kupující bere na vědomí, že výhrady musí být uplatněny výhradně dle oddílu 6 Odpovědnost za vady díla těchto Všeobecných obchodních podmínek, nebo odmítnul převzít z důvodu, že předmět Nabídky není způsobilý sloužit svému účelu; v takovém případě je Kupující povinen uvést konkrétní důvod.
 5. Cena za vyhotovení díla

  1. Cena za vytvoření práce je stanovena v Nabídce (dále jen „Cena práce“) a Kupující Cenu práce uhradí v souladu se Smlouvou, Nabídkou a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.
  2. Kupující může Prodávajícímu uhradit jemu poskytnuté služby bezhotovostně na účet uvedený ve vystavené faktuře a to do doby uvedené ve vystavené faktuře.
  3. Nárok na úhradu Ceny díla vzniká Prodávajícímu, jakmile je dílo předáno Kupujícímu, přičemž Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu 40% ceny předem úhradou jako zálohu. Přijetím platby začíná Prodávajícímu plynout lhůta, do které má Kupujícímu odevzdat objednaný požadavek (Dílo).
  4. V případě, že Prodávající neodevzdá do smluveného termínu Kupujícímu Dílo, má Kupující nárok na vrácení jím zaplacené zálohy ve výši 40% a to do 5 pracovních dnů.
  5. V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhradit kupní cenu Díla společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.
  6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany Kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 4.3), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním Díla Kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
  7. Není-li v Nabídce stanoveno jinak, Prodávající vystaví Kupujícímu daňový doklad – fakturu na částku odpovídající Ceně Díla, a to do 5 dnů od předání Díla prodávajícímu.
 6. Odpovědnost za vady díla

  1. Prodávající má povinnost odstranit vady Díla, které Dílo má při jejím uvedení do Zkušební lhůty, a které budou u Prodávajícího řádně uplatněny v souladu se Smlouvou a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.
  2. Prodávající nemá povinnost k odstranění vad Díla v případě, že Kupující neuhradí Ceny Díla těchto Všeobecných obchodních podmínek, pokud se Kupující a Prodávající v konkrétním případě nedomluví jinak a dále Kupující nemá v tomto případě žádné nároky vůči Prodávajícímu související s nepředáním Díla.
  3. Za nedostatky či vady Díla se nepovažuje stav, kdy vykazuje vlastnosti sjednané ve Smlouvě, avšak:
   • neodpovídá zcela představám Kupujícího o obvyklosti ohledně rozvržení uživatelského rozhraní či umístění jednotlivých ovládacích prvků apod., ledaže jde o odchylky od úprav Díla, které byly výslovně sjednány, a/nebo
   • neodpovídá zcela představám Kupujícího o obvyklých funkcích Díla, ledaže jde o odchylky oproti funkcím, které byly výslovně sjednány.
  4. Uplatnění vad Díla musí být provedena v souladu se Smlouvou a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.
  5. Prodávající odpovídá Kupujícímu za skutečnou škodu jemu vzniklou v souvislosti se Smlouvou, a to maximálně do výše plnění, které Prodávající od Kupujícího na základě Smlouvy obdržel. Prodávající neodpovídá Kupujícímu za ušlý zisk, sankční plnění ani jakékoliv jiné škody, které Kupujícímu v souvislosti s Dílem a Smlouvou vzniknou a Prodávající rovněž vůbec neodpovídá za jakékoliv nároky třetích osob
 7. Nárok na vrácení peněz

  1. Kupující má nárok na vrácení peněz a to v plné výši v těchto případech:
   • Prodávající nemůže nebo není schopen Dílo dokončit,
   • Dílo neodpovídá zadání a nesplňuje požadavky,
   • Dílo je nefunkční,
   • Kupující ztratil zájem o Dílo ještě před započetím práce.
 8. Licence a mlčenlivost

  1. Prodávající poskytuje Kupujícímu, jakožto nabyvateli dle autorského zákona, oprávnění k výkonu práva užít Dílo ke všem způsobům užití, které dle autorského zákona a účelu Smlouvy připadají v úvahu.
  2. Prodávající a Kupující se vzájemně zavazují zachovávat mlčenlivost o všech podstatných skutečnostech získaných při své činnosti vyplývající ze Smlouvy, a to zejména o skutečnostech, které tvoří jejich obchodní tajemství a důvěrné informace.
  3. Za důvěrné informace Kupujícího se považují zejména písemné dokumenty a podklady předané na základě Smlouvy v písemné (též elektronické) i ústní formě, pokud se týkající zadání Kupujícího. Dále se za důvěrné informace považují zejména hesla a další přístupové informace k Dílu. Za důvěrné informace Kupujícího či prodávajícího se rovněž považují informace, které strana sdělující informace za důvěrné vysloveně označí.
  4. Kupující a Prodávající jsou oprávněni použít skutečnosti představující obchodní tajemství a důvěrné informace pro realizaci závazků vycházejících ze Smlouvy. Prodávající je oprávněn v potřebném rozsahu sdělit důvěrné informace krom svých zaměstnanců také subdodavatelům a jejich zaměstnancům.
  5. Porušením povinnosti mlčenlivosti dle tohoto článku není poskytnutí chráněných informací v nezbytném rozsahu orgánům nebo osobám majícím ze zákona právo na tyto informace a kontrolu činnosti smluvních stran, poskytnutí chráněných informací osobám ze zákona vázaných povinností mlčenlivostí (např. notář, advokát, daňový poradce) ani jiné použití chráněných informací s předchozím písemným souhlasem druhé smluvní strany.
 9. závěrečná ustanovení

  1. Veškeré vztahy vzniklé ze Smlouvy se řídí českým právem, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, vše v platném znění a to i v případě pokud se jedná o Smlouvu s mezinárodním prvkem.
  2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
  3. Potvrzení Nabídky, resp. uzavřením Smlouvy Objednatel potvrzuje, že se seznámil se Smlouvou a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a souhlasí s jejich obsahem. Dále Objednatel prohlašuje, že žádné z ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek nepovažuje za překvapivé.